IMOW Receives Prestigious Grant Award for New Exhibition